Klikk på en bok for å legge inn et sitat.

Viser 21 til 40 av 55464 sitater

If you want to see things how they are, you have to use your heart ♥

Godt sagt! (3) Varsle Svar

And when I rose, I found myself in prayer.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Veracity does not consist in saying, but in the intention of communicating truth.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Du har kjent meg fra innsiden, mens jeg fortsetter å bære rundt på alle dine utsider.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Rätten och motiven till separat existens
för de samfund som skildes från den [mainstream]iska kyrkan
vid 1500-talets reformation
finns inte längre.”

 

.. låter rent av hotfullt!

 

"fiendens allra farligaste vapen i striden mot den kristna
församlingens tro och liv
sker genom infiltration av falska förkunnare
och främmande läror bland Guds folk."
 

Vår olyckliga värld har alltid varit och är alltjämt en krigsskådeplats
där ljus och mörker, sanning och villfarelse kämpar om makten.

Den kristna tron och den kristna församlingen har under alla tider
utsatts för fientliga angrepp.
Ibland genom regelrätt förföljelse från den gudlösa världen,
..lika ofta genom den omgivande hedniska kulturen, som utövat
en sådan press på församlingen att den inte kunnat stå emot
och därför blivit påverkad.
Men fiendens allra farligaste vapen i striden mot den kristna församlingens
tro och liv
sker genom infiltration av falska förkunnare och främmande läror
bland Guds folk.
När så dessa läror och åsikter får aktiva anhängare bland de ledande
i församlingen,
då blir resultatet en korrumperad kristendom.

Det är denna fara som Paulus varnade för då han tog avsked av de äldste
i Efesus - församlingen:

Apg: 20:29-30:   ”Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar
komma in bland er, och de skall inte skona hjorden.
Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen.”

Vid andra till fällen talar han om ”falska bröder, som nästlat sig in”
bland de kristna för att föra dem till lagträldom.

Ja, han omtalar också ”falska apostlar, som uppträder som Kristi apostlar.”
Samtidigt understryker han att ingenting av detta egentligen
borde överraska oss.
Satan själv förskapar ju sig till en ljusets ängel.
Han uppträder vanligen inte alls som en skräckinjagande figur med horn
i pannan och eldgaffel i handen.

Försåtliga angrepp inifrån

Idag verkar det som om de mest försåtliga angreppen på den kristna tron
faktiskt kommer inifrån den officiella och bekännande kristenheten själv.

Det ser ut att finnas ”en femte kolonn
innanför de evangeliska och reformatoriska kyrkosamfunden.

Uttrycket ”femte kolonn” eller ”femte kolonnare” är kanske inte bekant för alla .. Det har sitt ursprung i spanska inbördeskriget som rasade mellan 1936 och 1939. General Franco marscherade då mot Madrid med fyra kolonner av soldater.
Men inne i Madrid fanns en ”femte kolonn”, som på olika sätt skulle sabotera den lagliga regeringens verksamhet och på så sätt medverka till General Francos seger,
vilket tyvärr också skedde. Sedan dess har uttrycket ”femte kolonn” blivit en beteckning på dem som inifrån försöker sabotera en regerings eller rörelses grundprinciper.

Finns det då ”femtekolonnare” i kristenheten?
Ja, utan tvekan. Här följer några exempel.

Den liberala teologin och dess vapendragare:

På de flesta av vår tids teologiska fakulteter har man antagit den historisk-kritiska bibeltolkningen.
Den utgör normen för utbildningen av präster och pastorer, som sedan för samma budskap vidare.
Vad handlar det hela egentligen om? Jo, man anser att Bibeln måste tolkas efter den moderna vetenskapens principer för att passa vår tids människor.
Och vilka är då naturvetenskapens principer? Helt enkelt att allt som sker i denna världen måste ha sin orsak i denna världen.
Det finns inga utomvärldsliga, övernaturliga makter som kan gripa in i vår tillvaro.
Ett mirakel kan inte ske. Därmed måste man förneka och omtolka både jungfrufödelsen
och Jesu uppståndelse samt alla andra tecken och under som är omtalade i Bibeln.

Därmed bryts den sanna evangeliska tron ned inom många kyrkosamfund
och det sker inifrån.
Det liknar verkligen en femte kolonnverksamhet.

Så kommer vi till en annan företeelse.

Den breda ekumenikens talesmän:

Kommuniteten i Taizé är vida känd och berömd i vår tid. Den bildades ursprungligen
av två pastorer från den reformerta kyrkan. Men båda hade så starka sympatier för den katolska kyrkan att en av dem en gång fick frågan: ”Varför går du inte över till den katolska kyrkan?”
Svaret var nog så avslöjande: ”Går jag nu, går jag ensam. Väntar jag en tid får jag många med mig.”

Därmed var syftet med Taizé ganska klart,
vilket gjorde att evangeliska ledare nere på kontinenten omtalade Taizé som en femte kolonn,
vars mål var att påverka protestanter till att bli katoliker.

Senare gick båda grundarna av Taizé över till den katolska kyrkan, men det gjorde de i hemlighet.
Taizés nuvarande ledare är en tysk katolik.
Den kände schweiziske teologen René Pache omtalade på sin tid Taizé under rubriken
”Katoliserande tendenser inom protestantismen.”

Förbundet för kristen enhet bildades i Sverige år 1965.
Målet var helt från början att på sikt skapa en synlig enhet mellan Svenska Kyrkan och den Romersk-katolska kyrkan.
På deras hemsida kan man få fram en utläggning som heter ”Katolsk tro i Svenska Kyrkan”.
Den överensstämmer nästan ordagrant med en katolsk katekes.
Den svenska kyrkan vilar officiellt på luthersk och reformatorisk grund.

Om den skall förbli på den grunden kan den inte öppna för katolsk tro.
Vad skall man då säga om personer som tillhör en sådan reformatorisk kyrka och som därmed skriver under på dess trosbekännelse, men som samtidigt arbetar för att få den att ändra trosbekännelse och bli katolsk?
Vore det inte ärligare att gå ut av den lutherska kyrkan och över till katolicismen
och sen därifrån påverka lutheranerna?
Men nej, man tror tydligen mer på ”den femte kolonnens princip”,
att bryta ned den reformatoriska kyrkan inifrån.

Enhetens kyrka är ett ännu färskare exempel.
Den har byggts upp av lutherska och anglikanska teologer och kyrkomän samt
representanter från andra 'protestantiska' samfund
som är beredda att ställa sig bakom en deklaration med innehållet:

Rätten och motiven till separat existens
för de samfund som skildes från den romerska kyrkan
vid 1500-talets reformation
finns inte längre.”
 

Har man hört på maken!

Att somliga ekumener inte kan finna något motiv eller någon orsak till att
stå utanför den katolska kyrkan, är ju inte något nytt.

Men att förvägra evangeliska kristna rätten till separat existens
i förhållande till Påvekyrkan
låter rent av hotfullt!

Dessa kyrkoledare talar som om de inte kände till religionsfrihetens princip.

Påven är givetvis enig i dessa uttalanden,
men i detta fall är det inte han själv som talar, utan ledare
för de reformatoriska kyrkorna

och därmed går de påvens ärende.
De är verkligen vår tids religiösa ”femtekolonnare”.

Men fortsättningen av deklarationen från Enhetens Kyrka är ännu mer chockerande.
Läs och tänk efter !

(. . .)

Menar verkligen dessa representanter att Påven är den bäste talesmannen
för klassisk kristen tro?
Vad menar man förresten med det uttrycket?

Hör exempelvis tron på Maria som Himlens Drottning och Kyrkans Mor

till klassisk kristen tro?

Och menar dessa representanter
att deras egna samfund varken har rättighet eller något giltigt motiv

till att stå utanför den katolska kyrkan?

I så fall jobbar de aktivt på de fria väckelserörelsernas undergång

och det jobbet utför de medan de själva ännu står med i dessa rörelser.

Vad skall man kalla en sådan verksamhet?
Är det inte en typisk femtekolonn-aktivitet?

(. . .)
Keryx är en relativt ny kristen tidskrift som vill vara på hög akademisk nivå.
..ges ut av Livets Ord i Uppsala. Jag skall vara rättvis och medge att vissa artiklar
i denna tidskrift är goda och läsvärda, beroende på vilket ämne som behandlas.

Men Keryx vimlar framför allt av negativa påståenden
om de fria väckelserörelsernas folk:

De är offer för otroliga fördomar. De kännetecknas av en otrolig okunskap. De begriper ingenting av den levande traditionens viktiga funktion. De saknar förståelse för värdet av en hierarkisk organisation. De är totalt okunniga om kyrkofäderna m.m.

Eftersom utgivarna av Keryx av allt att döma betraktar sin egen rörelse som framsprungen ur en väckelse skulle dessa skriverier kunna uppfattas som sträng självkritik
och därmed som tecken på ovanlig ödmjukhet.
Problemet är att i bakgrunden skymtar hela tiden bilden av en kyrka som har en rätt förståelse av sakramenten, av ett hierarkiskt ämbete, av Jungfru Marias verkliga betydelse
och som har tagit vara på den levande traditionen.
Detta verkar nästan som en sorts propaganda för en sakramental ämbetskyrka,
som för tankarna till Rom.
Om författarna till artiklarna i Keryx menar att de skriver något nytt, tar de gruvligt fel.
Personligen kan jag intyga att jag har läst samma argument många gånger förr.
Men då var det katolska teologer som höll i pennan.

(..)

”Hur skulle det mänskliga ämbete, som under historien
initierat folkmord, inkvisition och antisemitism –
och som dessutom förklarat sig ofelbart
så att det i princip inte kan be om och få förlåtelse –
hur skulle det ämbetet kunna symbolisera och förverkliga den enhet,
som Jesus talar och ber om i Johannes 17?”

(Tomas Dixon)

( artikkel av Stig A. i fulltekst her > (inngår ikke i Hermons papirutgave)
 

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Ytringsfrihet er et bærende fundament i vår kultur. Vi må avvise alle som måtte ønske å skremme bort ytringer ved å true med voldsbruk. Det finnes ikke noe holdbart argument for en innskrenket ytringsfrihet.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

I grålysninga teiknar steingardane
mjuke linjer kring dei bleike markene
Tippoldefar fann desse steinane
Kvar ein stein festa han auga på
og såg etter former og kantar
søkk og kvelvingar
som kunne høve saman

Stundom stødde han seg
mot den nylødde muren
Han drog handa over panna
Ei stripe jord smelta inn i sveitten
og la seg som ein skugge i andletet

Mose og lav grør over
der dei seige nevane hans
tok tak og lyfta

Stein på stein kransar garden
Eit lysande omriss av tid

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Vitenskap og forskning: Hvor livssynske?

..at de kontrollerbare resultatene .. ved målinger i rom og tid,
er hele virkeligheten?
Da beveger man seg fra den eksperimentelle vitenskap
over til å si at dette er den eneste virkelighet.
Her er det jeg sier nei og trekker grensen. ..

Hvis man på denne måten påstår at det ikke eksisterer noe annet
enn det som kan måles og veies på laboratoriet,
og at hele virkeligheten består av rom-tid kontinuitet,
da er vi over i en filosofi
som egentlig ligger utenfor naturvitenskapen.

( A.E. Wilder-Smith, fra norsk utg. her >

Godt sagt! (3) Varsle Svar

‘Yes, Death. Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one’s head, and listen to silence. To have no yesterday, and no to-morrow. To forget time, to forgive life, to be at peace.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Farvel, prest. Du tror det er slutt nå. Du tror kampen er over. Slik er det for dere dansker. For dere er Grønland noe med en begynnelse og en slutt, noe man reiser til og reiser fra igjen. Men slik er det ikke for oss som hører hjemme her. For oss slutter det aldri. Grønland er vårt land, hele livet vårt fra vugge til grav. For oss er kampen ikke over. Den har knapt nok begynt.

Godt sagt! (4) Varsle Svar

I drapssaker er de skrøpelige løgnene en fast gjenganger. Man kan riste på hodet av dem eller rive seg i håret i frustrasjon. Men fremfor alt er disse løgnene en påminnelse om hvor fortvilet situasjonen er for den avhørte. Når en drapssak er kommet så langt som til at det blir tatt ut siktelse, er det et desperat menneske vi sitter overfor i avhørsrommet. Og desperate mennesker er nesten alltid slette løgnere.

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Det er en kjent sak at leger og helsepersonell ofte dyrker en særegen, svart form for humor. Noe liknende kan nok sies om politifolk. Folk som daglig blir eksponert for ubehagelige, til dels opprørende inntrykk, får behov for å avreagere. Galgenhumoren er en måte å bearbeide opplevelsene på.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Friendship is a sheltering tree.

Godt sagt! (5) Varsle Svar

Vi har våre små og store nettverk, våre små og store "vi". Det er når det store "vi" gir alle trygghet at vår sosiale kapital er størst. Når en jeg ikke kjenner hjelper meg og ikke går forbi hvis noe skjer meg.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Nord

Se oftere mot nord.
Gå mot vinden, du får rødere kinn.
Finn den ulendte stien. Hold den.
Den er kortere.
Nord er best.
Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel.
Gå mot vinden. Klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.

Rolf Jacobsen, Nattåpent (1985)

Godt sagt! (3) Varsle Svar

Hvis det er èn kampsak jeg har, så er det at Norge skal være et trygt samfunn. Det gjelder om du er gammel og trenger hjelp, om du er kvinne som er redd for å gå ute på kveldstid, eller om du er en arbeidsledig mann som trenger at sikkerhetsnettet stiller opp for deg. Trygghet er grunnleggende for oss alle, og vi må ikke gi slipp på det som har gjort Norge til et trygt, fredelig og rikt samfunn. For det skal vi være stolte over, og respektere. Vi må ikke kimse av det når vi hører ord som "norske verdier".

Godt sagt! (5) Varsle Svar

..., men hun kom jo ikke ut, og jeg kunne ikke be henne, for det jeg må be om, det mister sin verdi og blir til ingenting, ...

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Jeg prøvde å formulere noe om hvilken filmhistorie jeg ville skrive – klargjøre karakterenes motivasjon, deres ønsker og skjulte begjær, antagonistenes vilje – men dag for dag følte jeg at det ble mer uoppnåelig. Jeg visste ikke nok om hva en tydelig filmfortelling besto av. Jeg hadde lest noen bøker om dramaturgi, men jeg syntes det virket umulig å skrive på den måten. Når læremestrene skrev at manusforfatteren måtte kjenne sin hovedkarakter, alle sider ved ham, forsto jeg ikke det. Når jeg skrev, prøvde jeg å oppdage noe som var skjult. Ikke vise fram noe jeg allerede visste. For meg var skrivingen en utforskning av et ukjent funnsted. Jeg forsto ikke poenget med å skrive to setninger om «karakterens vilje» når jeg ikke visste hvem «karakteren» var eller hva han hadde gjort.

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Once in a lifetime
you live and love
once in a lifetime
you die
once in a lifetime
the sun goes down
protect and survive

C. MacDonald - Runrig

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Those who believe Europe is for the world have never explained
why this process should be one way only :
why Europeans going anywhere else in the world
is colonialism
whereas the rest of the world coming to Europe is just and fair.

Godt sagt! (2) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

NorahBoktimmyLaila StenbrendenFarfalleJan-Olav SelforsGroCarolineCecilieTrygve JakobsenEivind  VaksvikMarteMonica CarlsenAnjamoiraAnette ØstadReidun GranbergEli HagelundTine SundalaRmaNdA BaisLibraritas vKristofferTrond ØvergårdJostein RøysetLeseaaseSisselCtinaHarald KFiolMy Criminal MindKirjalabyrinttiElin FjellheimSverremgeMariannebJeanetteReadninggirl20karoghMarit HåverstadElin SkjerengBerty