Viktig JUS-gjennombrudd for EL-plagede og MikroSMOG-bekymrede :

Hva kan du kreve:   -- overblikksartikkel her (E.Flydal) --

Norges strøm/ nettselskaper har i noen år lagt inn klart
helseskadelig mikrobølge-stråling i alle hjem

gjennom tvangsinstallerte 'smarte' strømmålere,
og truet samt gebyrlagt alle som ville protestere.

Nyere forskning samt veteran-eksperter klargjør at de
biologiske konsekvenser av all fellesdusjing i mikrobølge-
felt, som nå rigges opp, er så alvorlige for livet
på kloden som tenkelig mulig. To be, or not.
Skader på radar-personell utgjør >70 års erfaring, nå er
mikrostråling kurant militærvåpen som kan doseres fra 'ørefik'
til mord og brann på kikkertavstand.

'Smart'målerne kan regnes for det hittil farligste bidraget til
vårt moderne tekno-/livsstilgehenna (utenom krigsfaget),
de sender stadig pulsvis hele døgnet og du kan ikke slå det av.

Dog, å påtvinge alle hjem stadig kumulerende og varige bidrag
til nerve- og vevskader samt kreftrisiko -
det er da verre rå VOLD
enn om etpar Tele- og Kraft-karer skulle møte fram hver måned
og tildele Selskapets gammel-tukthuslige fysiske ørefiker,
i fremskrittets navn?

Voldsverket rettferdiggjør seg med kjøpt kvasiforsknings-støy
presis som tobakksbransjen gjorde: Det er kanskje ikke
definitivt nok bevist at E-ørefiker er skadelige for barna.
eller at noen har tatt skade av tobakken?

men vi har ennå et fag som skal se til at Rettferdighet råder?

Over til den hittil minst 4. juristfaglige utredning som gjelder
norske forhold, og bedømmes å gi nytt håp for en viss grad av
ferdigrett-rettferdighet for de plagede ( - link Flydal - )

Dette tastes i et RF mikrosmog-felt som iblant vipper over
0.11 mW/m2 spissverdi mens en aning tinnitus melder seg på
det beste øret, i bymessige omgivelser, med alle våre wifi-,
Dect og mobilutstyr avslått og strømløse. Du kan anskaffe
egen smogfelt-måler, la det bil din nye mikrobamse?

"Hamsterne mistrivdes og døde, ganske enkelt."

Bare enslags værsyke?

Storindustri massemobilisert

gavebok

Oppdatert 1.juni: Flydal i ny artikkel

Onsdag (29.5) koplet kraftselskapet siste tre av husstandene som hadde
fått strømmen kuttet, til nettet igjen.
Ryktet om at det var engasjert advokater som forberedte krav om
midlertidig forføyning fikk selskapet på andre tanker.
De tre har dermed fått strømmen tilbake, om ikke på den måten de ønsket.

Sykkylven Energi AS har på sin side unngått tre tvistesaker –
inntil videre. For løsningene er ikke akseptert.

/ /

Akuttsituasjonen hos dem som sto uten strøm, er altså avverget –
gjennom trusler om rettslige skritt mot Sykkylven Energi.
Men samtidig har altså selskapet fått presset målerne på sine mest
gjenstridige kunder – inntil videre.

Det har skjedd med hjelp fra – Og trekk pusten dypt nå! –

et NVE og helsevesen som ikke har kompetanse på helserisiko fra slik
ikke-ioniserende stråling,
som følger et Helsedirektorat som hevder at helserisiko fra strålingen
fra AMS-målerne ikke fins,
fordi Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA),
som understreker at det ikke har medisinsk kompetanse
og bare administrerer et regelverk, er «helt sikker» på at det ikke fins
noen slik helserisiko,
og begrunner dette med å vise til dokumenter som slett ikke uttrykker
den samme sikkerheten,
og en retningslinje fra en privat, næringsnær stiftelse, ICNIRP,
som i 1998 ga en oppskrift på hvordan beregne hvordan man skal sikre seg
mot akutte oppvarmingsskader
fra elektromagnetiske felt og forøvrig skrev at hvordan man skal sikre seg
mot andre skademekanismer – om de fins –
fortsatt (altså i 1998) er for komplisert å gi retningslinjer for.

Denne hviskeleken er bare ikke til å tro.
Det tok meg – etter mer enn 30 år i IKT og telekom – flere års graving
før jeg for alvor kunne svelge at det var mulig.

Sjekk selv den lille utredningen fra HMS-konsulent Bård Rune Martinsen
(2018) for en vurdering av DSAs omgang med virkeligheten,
og det store vedlegget i (Grimstad og Flydal 2018) for en bred oversikt
over AMS og helserisiko.
Tror du mer på slikt som kommer på fremmede språk, så les for eksempel
Wright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», som er kapittel 24 i
Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind

/

Send inn klage hvis du følte deg presset!

..nå kan vi vel vente at også flere andre av selskapets kunder kommer til
å sende melding til Sykkylven Energi AS om at løsningen de ble presset til,
ble påtvunget dem og slett ikke er akseptert.
Det kan jo være lurt for å sikre seg at mot at de senere skal få høre fra
sine nettselskap at de «har akseptert» AMS-måleren de ble påprakket.

Og klage, det kan også andre gjøre rundt om i det ganske land:

Er du blitt presset til utskifting av måleren, bør du etter min mening
gjøre det samme, slik at du kan vise til klagen og lettere kan bli kvitt
målerens kommunikasjonsenhet
når det måtte komme en passende rettsavgjørelse du kan påberope deg.

Det kan gjøres helt enkelt ved å sende selskapet følgende melding,
som ikke koster og ikke forplikter, men gjør det lettere å dra nytte av
domsbeslutninger som måtte komme framover:

[Nettselskapets navn] har montert en AMS-måler med mikrobølgesender i
min bolig. Jeg ønsker å presisere at installasjonen ble akseptert under
betydelig press fra selskapet,
og uten at jeg fikk korrekt informasjon om akutt og/eller langsiktig
helse- og miljørisiko forbundet med at slike sendere står på døgnet rundt.
Installasjonen medfører (en ikke akseptabel risiko for) helseplager.

Jeg forbeholder meg derfor retten til å kreve installasjonen omgjort,
og eventuelt forfølge installasjonen / saken rettslig,
når rettsgrunnlaget er avklart.

/ /

STRØMLØS: Inger-Marie i Sykkylven ble strømløs mandag.
Hun har strukket ledning til naboene for å holde fryseren, kjøleskapet
og varmtvannstanken i gang. ( bildetekst nrk.no )

Muligens fortsatt en god idé: å ha strømabonnement kun til uthus /
garasje, >90 m fra boligen?

Godt sagt! (1) Varsle Svar

Viser 3 svar.

Bekymret bioforsker FRAKOBLET strøm i Trysil:

Marcel H bekjempes av E-verket Eidsiva Nett.

Fra Holland flyktet han hit for helsebelastningene
av å bo i et stadig tettere mikrostråle-gehenna,
og møtte SMARTmålerne som ikke er til å bo i hus med.

Som verkbrudden Everk-protestant ble han møtt
maksimalt hårdhendt, han hadde forsket på strålings-
belastning på nyfødte, kunne røpe forskningsdata..

i påvente av rettsoppgjør, trasser maktfullkomne
kommunale everk alt de kan.

Einar Flydal kan fortelle Mer Her >

Microwave radiation dangers in your home - (6 min.)
forsker Magda Havas med kort oversikt.
( intro på web )

Godt sagt! (1) Varsle Svar

'klassiske krigsskader'-

Avslørende debatt i UN: 5G utbygging - ren utryddelseskrig?

by longtime UN staff member and whistle-blower Claire Edwards:
( i høyspent video - 6 viktige minutter )

Nylig kommentert fra kampsonen, tekstutdrag her:

Friends and acquaintances and their children in Vienna are already
reporting the classic symptoms of EMR poisoning: nosebleeds,
headaches, eye pains, chest pains, nausea, fatigue, vomiting,
tinnitus, dizziness, flu-like symptoms, and cardiac pain.
They also report a tight band around the head; pressure on the
top of the head; short, stabbing pains around the body;
and buzzing internal organs.
Other biological effects such as tumours and dementia usually
take longer to manifest, but in the case of 5G, which has never
been tested for health or safety, who knows?

Seemingly overnight a forest of 5G infrastructure has sprouted
in Austria. In the space of three weeks one friend has gone from
robust health to fleeing this country,
where she has lived for 30 years.
Each person experiences EMR differently. For her, it was extreme
torture so she and I spent her last two nights in Austria
sleeping in the woods.

Interestingly, as she drove across southern Germany, she suffered
torture even worse than in Austria, while in northern Germany
she had no symptoms at all and felt completely normal,
which suggests that there has been as yet no 5G rollout there.

There are no legal limits on exposure to EMR.
Conveniently for the telecommunications industry, there are only
non-legally enforceable guidelines such as those produced by
the grandly named International Commission on Non-Ionising
Radiation Protection,
which turns out to be like the Wizard of Oz, just a tiny little NGO
in Germany that appoints its own members, none of whom is a medical
doctor or environmental expert.

Like the Wizard of Oz, ICNIRP seems to have magical powers.
Its prestidigitation makes non-thermal (non-heating) effects of
EMR exposure disappear into thin air,
for taking into account the tens of thousands of research studies
demonstrating the biological effects of EMR would invalidate its
so-called safety guidelines.

It has bewitched the International Telecommunication Union,
part of the UN family, into recognizing these guidelines.
And one little email sent to ICNIRP in October 2018 to submit
Professor Martin Pall’s comments on ICNIRP’s new draft guidelines
conjured up an immediate explosion of interest
in the sender’s online presence – which had hitherto attracted none –

from companies and individuals worldwide, one country’s immigration
authorities, the office of the Austrian Chancellor
(head of government), a firm of lawyers in Vienna
and even Interpol!

(..) China caused international consternation in 2007 when it
demonstrated an anti-satellite weapon by destroying its own satellite.
Space debris is the main concern among space-faring nations,
with a so-called Kessler syndrome positing a cascade of space debris
that could make the Earth orbits unusable for a thousand years.
Does launching 20,000+ commercial 5G satellites in such circumstances
sound rational to you?

Kildetekst her >

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Forståelige forstandige ord fremført

i det Høye Råd for uråd (FN i Wien):

"Her i dette hus har vi vært utsatt for umåtelige nivåer
av stråling --
drøyt en kvintillion ganger (18 nuller) den naturlige
bakgrunnstrålingen,
siden 2015 fra WiFi- og mobil- forsterkere og linkpunkter
under lave tak og metallvegger.

De høyst farlige biologiske senvirkningene av EMF er
dokumentert siden 1932 gjennom tusener av granskninger

som peker på en global helsekatastrofe,
mange størrelsesordener verre enn asbest og tobakk.

Herr Generalsekretær, på grunnlag av FøreVar- prinsippet
anmoder jeg innstendigst at disse strålingskilder straks
må fjernes,
samt bråstopp erklæres for all utbygging av 5G-teknikken,
som er konstruert for å kunne levere fasefokusert energi
ved mer enn 100 ganger dagens nivåer, helt etter metoder
hentet fra våpenteknologi.

-deux oiseaux-

Disse planer MÅ bli underlagt omfattende granskning av
helseeffekter før de kan bli satt i verk i NOEN DEL av
verden. Opplæring må bli utbredt, spesielt vedrørende
vernetiltak og risiki for barn og fostere.

237 fagforskere i 41 land har gått ut med internasjonal
appell til UN og WHO ( http://www.5gappeal.eu/ ) ...
 

Herr Genialsektær, vi har en unik anledning her i UN-
avdelingene i Wien ....

FULL TEKST

 

Mr. Secretary-General

UN staff have repeatedly been told that they are the most important
resource of this Organization.

Since December 2015, the staff here at the Vienna International
Centre have been exposed to off-the-scale electromagnetic radiation
from WiFi and mobile phone boosters
installed on very low ceilings throughout the buildings.

Current public exposure levels are at least one quintillion times
(that’s 18 zeros) above natural background radiation
according to Professor Olle Johansson of the Karolinska
Institute in Sweden.

The highly dangerous biological effects of EMFs have been
documented by thousands of studies since 1932
indicating that we may be facing a global health catastrophe
orders of magnitude worse than those caused by tobacco and
asbestos.

Mr. Secretary-General, on the basis of the Precautionary Principle,
I urge you to have these EMF-emitting devices removed
immediately and to call a halt to any rollout of 5G at
UN duty stations, because it is designed to deliver
concentrated and focused electromagnetic radiation in excess
of 100 times current levels in the same way as do
directed energy weapons.

In line with the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights, to “Protect, Respect and Remedy",
5G technologies MUST be subjected to an independent health and
safety assessment before they are launched
anywhere in the world.

There is currently an international appeal
( [http://www.5gappeal.eu/] ) signed by 237 EMF scientists
from 41 nations urging the UN and particularly the WHO
to exert strong leadership in fostering the development of
more protective EMF guidelines,
encouraging precautionary measures, and educating the public
about health risks, particularly risk to children
and fetal development.

Mr. Secretary-General, we have a unique opportunity here at
the UN Office at Vienna.
Since our medical records are digitized, you have the
possibility of releasing data on a closed population exposed
to off-the-scale levels of electromagnetic radiation
to establish if there have already been abnormal health
consequences for the UN staff here in the last 28 months.
I urge you to do so and stop any 5G rollout in these buildings
immediately.
Thank you.
Claire Edwards
Outreach Officer (Retired)

 

FULL MUSIKK ;} (uoriginal men artistisk)

ORIGINALtapning - fru Claire Edwards

Godt sagt! (0) Varsle Svar

Annonsér hos bokelskere.no


Sist sett

Marit AamdalMereteSteinar JøsokJane Foss HaugenKikkan HaugenCamilla RødjeMagnus FinnsetSynnøve H HoelHarald Khenrik erfjordTanteMamieGroKaroline in WonderBjarne AashaugGladleserTrygve JakobsenmartinekhAnneWangBjørg L.Anne Berit GrønbechSilje HvalstadTonesen81Erika NStine SevilhaugTine SundalIngrid Urdal StølemgeNinaandreas h. o.svarteperSaraHegeFrank Rosendahl SlettebakkenMyStoryINA TORNESReadninggirl20RandiABjørn SturødGitte FurusethTor